Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Opera Tutus-plus
Opera SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 07.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.37% 0.25% 7/26
3m 2.65% 2.33% 9/26
6m 1.34% -0.16% 5/26
12m 4.46% 1.20% 2/25
36m 9.35% 5.33% 3/23
YTD 1.57% -0.00% 4/26
max 17.69% 14.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 07.12.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 30.04.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 179 000 PLN
 • następna wpłata: 10 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: trzeci dzień roboczy każdego tygodnia oraz dni określone w statucie funduszu
 • wartość aktywów netto: 108,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, bądź przez właściwe centralne władze innych państw. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe innych niż ww. emitentów (do 50%), jednostki dłużnych funduszy inwestycyjnych (do 40%) oraz depozyty bankowe (do 100%).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,74 od -0,00 do 1,82 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,59% od 0,10% do 1,47% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,22 od -0,15 do 0,62 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę