Opera Pecunia.pl
Opera FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,16 %
wycena na dzień 22.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.39% 0.20% 46/49
3m -0.31% 0.44% 43/49
6m 0.24% 1.05% 42/49
12m -0.31% 1.77% 43/48
36m -0.24% 4.85% 35/41
YTD -0.31% 1.42% 43/49
max 26.60% 29.08% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
  Sylwester Truszkiewicz (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 07.10.2010 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 5,2 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Do 100% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, w tym głównie w bony skarbowe oraz krótkoterminowe obligacje skarbowe. Wartość bazy instrumentów pochodnych opartych o dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub stopy procentowe nie może stanowić łącznie więcej niż 100% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 3,69 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,35% od 0,07% do 0,83% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,38 od -0,63 do 0,79 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę