Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Opera Pecunia.pl
Opera FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 29.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.08% 0.51% 40/45
3m 0.16% -0.23% 12/45
6m -0.08% -0.17% 26/45
12m 0.71% 0.83% 33/45
36m 0.47% 3.58% 36/42
YTD 0.00% -0.21% 22/45
max 27.30% 28.94% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 07.10.2010 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 5,0 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Do 100% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, w tym głównie w bony skarbowe oraz krótkoterminowe obligacje skarbowe. Wartość bazy instrumentów pochodnych opartych o dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub stopy procentowe nie może stanowić łącznie więcej niż 100% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 3,55 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,25% - -
Sharpe'a -0,41 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę