Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Opera Equilibrium.pl
Opera FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,17 PLN
+1,68 %
wycena na dzień 29.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.70% 4.32% 8/9
3m -6.57% -0.77% 8/9
6m -11.49% -9.07% 7/9
12m -11.18% -8.34% 7/9
36m -19.34% -18.65% 7/9
YTD -12.56% -9.36% 7/9
max 0.90% -15.11% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 30.06.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,1 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu są inwestowane zgodnie z polityką aktywnego zarządzania. Aktywa Subfunduszu są inwestowane w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce lub Państwie Członkowskim, a także w państwach należących do OECD. Od 0% do 100% aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Od 0% 70% aktywów może być lokowane w akcje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,03 od -0,00 do 1,28 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,04% - -
Sharpe'a -0,14 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę