Opera Equilibrium.pl
Opera FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,07 PLN
+0,64 %
wycena na dzień 22.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.54% -0.50% 6/11
3m -8.42% -3.27% 11/11
6m -9.92% -3.75% 11/11
12m -5.01% -1.33% 11/11
36m 7.85% -2.28% 2/10
YTD -10.65% -0.00% 11/11
max 9.90% -7.47% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
  Sylwester Truszkiewicz (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 30.06.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 4,0 mln PLN (09.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu są inwestowane zgodnie z polityką aktywnego zarządzania. Aktywa Subfunduszu są inwestowane w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce lub Państwie Członkowskim, a także w państwach należących do OECD. Od 0% do 100% aktywów Subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Od 0% 70% aktywów może być lokowane w akcje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,46 od -0,00 do 1,05 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,17% od 1,20% do 4,17% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,04 od -0,27 do 0,11 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę