Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Noble Fund Emerytalny
Noble Funds FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,31 PLN
-0,22 %
wycena na dzień 07.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.20% 1.01% 11/35
3m 6.98% 8.28% 23/35
6m 0.05% 0.71% 21/35
YTD 0.48% 1.10% 20/35
max 1.95% 2.25% -/-
Noble Fund Emerytalny

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
  Ryszard Miodoński (od 09.2016)
  Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
 • data uruchomienia: 01.12.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 07.08.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 26,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 20% WIG + 30% (WIBOR 3M + 2 pp) + 50% Treasury BondSpot Poland
 • polityka inwestycyjna: Od 10% do 30% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, a także w obligacje zamienne. Co najmniej 50% aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych mogą stanowić od 0% do 10% aktywów funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę