Noble Fund Obligacji
Noble Funds FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.20% 0.26% 17/27
3m 2.26% 0.62% 1/27
6m 5.54% 1.43% 1/27
12m 7.55% 2.15% 1/26
36m 9.39% 4.66% 2/20
YTD 6.41% 1.57% 1/26
max 18.10% 9.70% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
  Ryszard Miodoński (od 09.2016)
 • data uruchomienia: 02.05.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 116,0 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Głównym rodzajem lokat funduszu są dłużne papiery wartościowe: obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski stanowią nie mniej niż 50% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,92 od -0,00 do 1,62 dobry
odchylenie standardowe 0,59% od 0,07% do 1,05% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,21 od -1,12 do 0,43 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę