Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Noble Fund Obligacji
Noble Funds FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.18% 0.68% 1/26
3m 1.60% 0.16% 2/26
6m 3.93% 0.58% 1/26
12m 9.16% 1.91% 1/26
36m 13.53% 4.61% 1/21
YTD 4.14% 0.63% 1/26
max 23.13% 10.49% -/-
Noble Fund Obligacji

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
  Ryszard Miodoński (od 09.2016)
  Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
 • data uruchomienia: 02.05.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 230,4 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Głównym rodzajem lokat funduszu są dłużne papiery wartościowe: obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski stanowią nie mniej niż 50% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,39 od -0,00 do 2,13 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,78% od 0,08% do 0,79% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,33 od -0,70 do 0,58 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę