Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Noble Fund Africa and Frontier
Noble Funds SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,48 PLN
+1,13 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.00%
3m 21.99%
6m -22.73%
12m -17.35%
36m -13.59%
YTD -22.06%
max -57.12%
Noble Fund Africa and Frontier

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
  Ryszard Miodoński (od 09.2016)
  Bartosz Tokarczyk (od 02.2020)
 • data uruchomienia: 11.08.2010 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Afryka
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Cel inwestycyjny realizowany jest poprzez inwestowanie aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych posiadających wysoką ekspozycję na rynkach akcji spółek działających lub koncentrujących swoją działalność w Afryce. Przedmiotem inwestycji są również inne instrumenty finansowe, które bezpośrednio lub pośrednio pozwalają osiągnąć ekspozycję na tych rynkach. Minimalny limit zaangażowania łącznie we wszystkie ww. lokaty wynosi 70% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,92% - -
Sharpe'a -0,06 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę