Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Noble Fund Stabilny
Noble Funds FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,90 PLN
+0,63 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.31% 1.71% 5/35
3m 13.22% 10.03% 5/35
6m -2.03% 0.16% 24/35
12m 2.74% 0.67% 8/32
36m -5.46% -0.84% 26/30
YTD -1.08% 0.79% 24/35
max 50.22% 31.45% -/-
Noble Fund Stabilny

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
  Ryszard Miodoński (od 09.2016)
  Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
 • data uruchomienia: 28.12.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 30.07.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 64,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 40% WIG + 20% (WIBOR 3M + 2 pp) + 40% Treasury BondSpot Poland
 • polityka inwestycyjna: Do 50% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Od 40% do 100% aktywów będzie inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Inwestycje w inne kategorie lokat niż wyżej wymienione, nie mogą przekroczyć 10% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,06 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,23% od 0,80% do 2,94% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,12 od -0,27 do 0,29 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę