Noble Fund Mieszany
Noble Funds FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,16 PLN
+0,12 %
wycena na dzień 18.09.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.64% 2.22% 12/12
3m 0.88% -0.97% 4/12
6m -0.94% -3.18% 4/12
12m -3.45% -2.54% 9/12
36m -2.23% -1.19% 7/11
YTD 3.98% 0.67% 5/12
max 37.94% -13.49% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
  Ryszard Miodoński (od 09.2016)
 • data uruchomienia: 01.12.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 25,3 mln PLN (08.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 50% Treasury BondSpot Poland + 25% WIG + 25% WIBOR 3M + 2%
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 10% do 30% aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, a także co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy zastosowaniu aktywnej alokacji w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach kapitałowych. Jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych mogą stanowić od 0% do 10% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,05 od -0,00 do 0,79 słaby
odchylenie standardowe 1,88% od 1,20% do 4,19% niska zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,27 do 0,07 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę