Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,08 PLN
-0,21 %
wycena na dzień 22.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.38% 0.70% 1/19
3m -0.29% 0.38% 13/19
6m 0.08% 0.99% 16/18
12m 3.15% 3.13% 12/18
36m 7.20% 8.27% 13/17
YTD 0.08% 0.84% 16/19
max 273.80% 302.30% -/-
Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Kamil Sobolewski (od 09.2018)
 • data uruchomienia: 31.03.1998 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 208,5 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok (min. 55%). Pozostałe kategorie lokat funduszu to: instrumenty rynku pieniężnego i krótkoterminowe papiery dłużne (0%-45%), depozyty bankowe (max. 30%) oraz jednostki uczestnictwa dłużnych funduszy inwestycyjnych (max. 25%). Aktywa mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez każde z państw członkowskich UE oraz przez Stany Zjednoczone.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,58 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,72% od 0,31% do 1,06% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,25 do 0,45 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę