Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Skarbiec Depozytowy)
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 23.04.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.44% 0.23% 4/17
3m 1.14% 0.55% 2/17
6m 1.79% 1.48% 6/17
12m 2.05% 1.95% 9/17
36m 7.01% 7.16% 9/15
YTD 1.88% 0.70% 2/17
max 263.50% 290.44% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Kamil Sobolewski (od 09.2018)
 • data uruchomienia: 31.03.1998 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 180,9 mln PLN (03.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok (min. 55%). Pozostałe kategorie lokat funduszu to: instrumenty rynku pieniężnego i krótkoterminowe papiery dłużne (0%-45%), depozyty bankowe (max. 30%) oraz jednostki uczestnictwa dłużnych funduszy inwestycyjnych (max. 25%). Aktywa mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez każde z państw członkowskich UE oraz przez Stany Zjednoczone.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,21 słaby
odchylenie standardowe 0,44% od 0,33% do 0,75% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,16 do 0,26 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę