Ipopema Dłużny
Ipopema SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,14 PLN
-0,12 %
wycena na dzień 22.08.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.52% 0.51% 9/23
3m 2.25% 2.72% 15/23
6m 1.97% 2.71% 18/23
12m 3.96% 5.00% 16/22
36m 8.90% 7.46% 5/20
YTD 2.19% 3.31% 19/23
max 18.21% 12.61% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jakub Krawczyk (od 01.2019)
  Bogusław Stefaniak (od 06.2015)
 • data uruchomienia: 19.06.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 20 000 PLN
 • następna wpłata: 5 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 176,4 mln PLN (07.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i certyfikaty funduszy dłużnych oraz depozyty w bankach krajowych, a także papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupienia. Do 30% aktywów może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym do 20% aktywów - przez przedsiębiorstwa nie posiadające ratingu inwestycyjnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,44 od -0,00 do 2,00 dobry
odchylenie standardowe 0,63% od 0,44% do 1,18% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,21 od 0,04 do 0,35 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę