Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor Bezpiecznego Wzrostu
Investor Parasol SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,18 PLN
+0,18 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.78%
3m -1.51%
6m -0.95%
12m 0.59%
36m 5.52%
YTD -1.03%
max 6.68%
Investor Bezpiecznego Wzrostu

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jarosław Niedzielewski (od 12.2016)
  Mikołaj Stępniewski (od 01.2017)
 • data uruchomienia: 16.03.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 20.12.2016 r.
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 164,4 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie z ochroną kapitału
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 80% aktywów funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków w obligacje skarbowe, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne oraz płynne obligacje korporacyjne emitowane przez największe polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW. Do 20% lokat mogą stanowić instrumenty udziałowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,44% od 0,15% do 0,67% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,43 do 0,13 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę