Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor Niemcy
Investor Parasol SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,25 PLN
-0,12 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.52% 5.12% 2/17
3m -0.25% -2.75% 5/16
6m -9.72% -8.72% 4/14
12m -3.45% -1.05% 6/14
36m -9.30% -3.38% 9/11
YTD -10.25% -10.17% 4/14
max 19.79% 21.06% -/-
Investor Niemcy

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jarosław Niedzielewski (od 02.2016)
 • data uruchomienia: 07.10.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 24.02.2016 r.
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 21,5 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Niemcy
 • benchmark: 90% CDAX Index + 10% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne: DWS Deutschland, DWS Aktien Strategie Deutschland, DWS German Small/Mid Cap oraz Deutsche Invest I German Equities. Fundusze źródłowe inwestują w akcje emitowane przez niemieckie spółki o różnej kapitalizacji. Pozostałą część aktywów mogą stanowić akcje, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa innych funduszy, dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,07 bardzo słaby
odchylenie standardowe 5,73% od 3,88% do 6,21% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,07 od -0,10 do 0,16 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę