Investor Niemcy
Investor Parasol SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,90 PLN
+0,42 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.57% 0.36% 1/14
3m 2.06% 1.83% 6/14
6m -0.52% 0.77% 11/14
12m 3.80% 7.61% 13/14
36m 11.48% 16.13% 8/10
YTD 18.25% 18.57% 9/14
max 27.20% 27.27% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jarosław Niedzielewski (od 02.2016)
 • data uruchomienia: 07.10.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 24.02.2016 r.
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 20,7 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Niemcy
 • benchmark: 90% CDAX Index + 10% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne: DWS Deutschland, DWS Aktien Strategie Deutschland, DWS German Small/Mid Cap oraz Deutsche Invest I German Equities. Fundusze źródłowe inwestują w akcje emitowane przez niemieckie spółki o różnej kapitalizacji. Pozostałą część aktywów mogą stanowić akcje, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa innych funduszy, dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,13 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,22% od 2,62% do 4,75% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od 0,03 do 0,25 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę