Investor Obligacji Korporacyjnych
Investor Parasol SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.03% 0.16% 10/10
3m 0.85% 0.80% 8/10
6m 1.59% 2.25% 9/10
12m 2.70% 4.53% 9/10
36m 4.27% 5.32% 7/7
YTD 2.84% 5.83% 9/10
max 5.12% 7.82% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
 • data uruchomienia: 16.03.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 10,2 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie aktywów na rynkach nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,96 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 0,31% od 0,08% do 1,06% niska zmienność
Sharpe'a 0,00 od 0,00 do 3,22 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę