Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
NN FIO Obligacji 2
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,37 PLN
+0,12 %
wycena na dzień 26.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.48% 0.03% 2/25
3m 2.73% 1.15% 2/25
6m 2.87% 1.44% 2/24
12m 7.94% 4.66% 1/23
36m 16.08% 10.87% 1/21
YTD 2.78% 1.16% 2/25
max 19.34% 11.69% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Rabęda (od 11.2015)
 • data uruchomienia: 19.11.2001 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 27.11.2015 r.
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2 095,0 mln PLN (02.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% ICE BofAML Poland Government Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Przedmiotem lokat funduszu nie mogą być akcje ani inne instrumenty udziałowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,56 od -0,00 do 1,71 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,59% od 0,34% do 0,94% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,53 od 0,19 do 0,59 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę