Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
NN (L) Konserwatywny Plus
NN SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 22.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.17% 0.33% 20/26
3m 0.06% -0.20% 13/26
6m 0.37% 0.17% 11/26
12m 1.28% 1.77% 15/26
36m 3.45% 4.33% 15/21
YTD 0.36% 0.18% 11/26
max 18.75% 22.90% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Krzysztof Prus (od 06.2019)
 • data uruchomienia: 02.08.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 92,0 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Od 70 do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty, w tym w przede wszystkim krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego niebędące wyemitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa stanowić mogą od 0 do 20% aktywów subfunduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,08 słaby
odchylenie standardowe 0,10% od 0,07% do 0,79% niska zmienność
Sharpe'a -0,25 od -0,95 do 0,56 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę