Inventum Premium SFIO (w likwidacji)
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
- %
wycena na dzień 12.09.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa są lokowane w emitowane lub wystawiane przez podmioty posiadające wysoką wiarygodność kredytową: krajowe i zagraniczne dłużne papiery wartościowe, wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok, waluty, certyfikaty depozytowe. Średni ważony wartością rynkową inwestycji termin do wykupu portfela aktywów funduszu nie powinien przekraczać 360 dni.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę