Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor Dochodowy
Investor Parasol SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,12 PLN
+0,09 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.41% 0.54% 14/26
3m -0.43% 0.12% 21/26
6m -0.09% 0.44% 20/26
12m 1.00% 1.92% 23/26
36m 3.96% 4.51% 14/21
YTD -0.09% 0.45% 21/26
max 36.18% 45.94% -/-
Investor Dochodowy

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
 • data uruchomienia: 28.01.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 79,9 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 80% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe polskich emitentów, których terminy zapadalności lub okresy odsetkowe nie przekraczają jednego roku i posiadają rating inwestycyjny.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,08 słaby
odchylenie standardowe 0,29% od 0,07% do 0,79% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,04 od -0,95 do 0,56 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę