Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor Top 25 Małych Spółek
Investor Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,42 PLN
+0,15 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.35% 7.80% 20/24
3m 0.88% 5.10% 17/24
6m -5.06% 2.50% 18/24
12m 1.36% 3.92% 12/23
36m -6.67% -15.90% 2/18
YTD -3.59% 0.26% 16/24
max 179.66% 271.79% -/-
Investor Top 25 Małych Spółek

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Łukasz Hejak (od 05.2010)
 • data uruchomienia: 26.11.2002 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 128,6 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 80% Investor MS + 20% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,45 od -0,00 do 2,28 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,04% od 4,04% do 6,83% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,05 od -0,28 do 0,16 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę