Investor Oszczędnościowy (d. Investor Płynna Lokata)
Investor Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 15.02.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.15% 0.13% 20/51
3m 0.75% 0.57% 12/50
6m 0.74% 0.56% 20/50
12m 1.93% 0.80% 11/47
36m 8.32% 5.07% 8/39
YTD 0.19% 0.16% 22/51
max 154.30% 172.72% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
 • data uruchomienia: 10.11.1999 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 50 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3 491,5 mln PLN (01.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 3M, pomniejszone o stopę rezerwy obowiązkowej i koszt wynagrodzenia za zarządzanie funduszem
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 2,87 od -0,00 do 3,45 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,13% od 0,07% do 0,92% niska zmienność
Sharpe'a 0,80 od -0,38 do 0,80 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę