Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor Top 25 Małych Spółek P
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+3,63 PLN
+0,80 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 11.83% 5.99% -/-
3m 31.07% 32.90% -/-
6m 6.98% 4.65% -/-
12m 11.44% 6.38% -/-
36m 14.64% -10.80% -/-
YTD 9.01% 6.27% -/-
max 154.01% 117.73% -/-
Investor Top 25 Małych Spółek P

Oceny Analiz Online

Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Łukasz Hejak (od 05.2010)
 • data uruchomienia: 26.09.2005 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 PLN
 • następna wpłata: 1 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 134,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 80% Investor MS + 20% WIBID 6M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę