Aviva Investors Obligacji
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,26 PLN
+0,11 %
wycena na dzień 18.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.15% 1.00% 11/27
3m 1.22% 1.09% 10/27
6m 1.30% 1.25% 14/26
12m 2.37% 1.80% 9/25
36m 5.48% 4.95% 12/21
YTD 2.37% 1.82% 11/25
max 136.11% 117.49% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Grzegorz Latała (od 07.2003)
  Marcin Mężykowski (od 11.2007)
  Radosław Gałecki (od 03.2010)
 • data uruchomienia: 08.04.2002 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 758,3 mln PLN (11.2018)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 80% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local + 20% Citigroup PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w mniejszym stopniu przez państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska. Całkowita wartość lokat subfunduszu w dłużne papiery wartościowe jest nie niższa niż 70 proc. wartości aktywów subfunduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,35 od -0,00 do 2,88 słaby
odchylenie standardowe 0,45% od 0,06% do 1,15% niska zmienność
Sharpe'a 0,00 od -1,16 do 0,34 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę