Aviva Investors Niskiego Ryzyka (d. Aviva Investors Depozyt Plus)
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 15.02.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.03% 0.08% 20/27
3m 0.47% 0.69% 18/27
6m 0.54% 0.68% 14/27
12m 0.93% 1.11% 15/25
36m 3.46% 3.90% 17/21
YTD 0.02% 0.09% 14/27
max 81.32% 93.09% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Grzegorz Latała (od 07.2003)
  Marcin Mężykowski (od 11.2007)
  Radosław Gałecki (od 03.2010)
 • data uruchomienia: 08.04.2002 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 189,8 mln PLN (01.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Citigroup PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
 • polityka inwestycyjna: Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe zawiera się w przedziale od 70 do 100 procent wartości aktywów funduszu, przy czym nie mniej niż 25%. wartości aktywów funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,56 słaby
odchylenie standardowe 0,13% od 0,07% do 1,14% niska zmienność
Sharpe'a -0,19 od -1,18 do 0,43 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę