Copernicus Dłużny Skarbowy Plus
Copernicus FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 23.05.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.64% -0.55% 32/32
3m -5.06% -0.00% 32/32
6m -5.19% 0.63% 32/32
12m -5.33% 1.97% 32/32
36m -2.60% 4.91% 25/25
YTD -5.46% 0.31% 32/32
max 12.42% 19.91% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marcin Bogusz (od 05.2018)
 • data uruchomienia: 16.07.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,8 mln PLN (04.2018)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% ICE BofAML Poland Government Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje cel inwestycyjny lokując aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Udział średnio- i długoterminowych papierów dłużnych w aktywach funduszu wynosi co najmniej 50%. Instrumenty rynku pieniężnego stanowią nie mniej niż 10% aktywów. Fundusz lokuje środki przede wszystkim w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,26 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 0,88% od 0,18% do 1,14% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,16 od -0,23 do 0,53 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę