Copernicus Płynnościowy Plus (w likwidacji)
Copernicus FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 15.10.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% 0.13% -/-
3m 0.00% 0.15% -/-
6m 0.00% 0.23% -/-
12m 0.00% 1.57% -/-
36m -22.57% 5.26% -/-
YTD 0.00% 0.97% -/-
max -6.93% 18.27% -/-

Oceny Analiz Online

ranking zawieszony Fundusz jest w stanie likwidacji, w związku z czym zawieszeniu uległy wszystkie jego oceny.

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 13.03.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 6,1 mln PLN (06.2018)
 • segment: gotówkowe i pieniężne PLN
 • grupa: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 1M, pomniejszone o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz w dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu lub okres odsetkowy nie przekraczają 397 dni. Środki są lokowane zarówno w dług skarbowy, jak i korporacyjny, ale tylko spółek o wysokiej wiarygodności potwierdzonej przez agencje ratingowe. Pozostałą część aktywów stanowią inne niż ww. papiery dłużne oraz depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359
↑ na górę