Copernicus Płynnościowy Plus (w likwidacji)
Copernicus FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 16.01.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m 0.00%
6m 0.00%
12m 0.00%
36m -13.87%
YTD 0.00%
max -6.93%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 13.03.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 6,1 mln PLN (06.2018)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 1M, pomniejszone o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz w dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu lub okres odsetkowy nie przekraczają 397 dni. Środki są lokowane zarówno w dług skarbowy, jak i korporacyjny, ale tylko spółek o wysokiej wiarygodności potwierdzonej przez agencje ratingowe. Pozostałą część aktywów stanowią inne niż ww. papiery dłużne oraz depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę