Copernicus Spółek Wzrostowych
Copernicus FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,70 PLN
-0,42 %
wycena na dzień 21.02.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.24% -5.39% 8/63
3m 0.31% -1.18% 16/63
6m -7.48% -1.37% 58/63
12m -12.26% 0.82% 60/62
36m 3.76% 10.84% 35/54
YTD -1.06% -1.41% 18/63
max 63.43% 7.65% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jacek Wojton (od 12.2014)
 • data uruchomienia: 08.07.2010 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 04.05.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3,6 mln PLN (01.2018)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIG, pomniejszone o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią akcje i indeksy oraz instrumenty rynku pieniężnego. Minimum 60% będą stanowiły instrumenty udziałowe, przede wszystkim z indeksu WIGdiv oraz spółek wypłacających regularnie dywidendy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,88 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,47% od 1,42% do 5,45% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,04 do 0,43 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę