Copernicus Akcji
Copernicus FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,55 PLN
-0,55 %
wycena na dzień 15.10.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.06% -2.91% 50/61
3m -1.58% -3.58% 14/61
6m -15.63% -9.82% 54/60
12m -24.18% -16.49% 56/59
36m -18.78% -1.48% 49/51
YTD -18.23% -14.29% 49/59
max -1.15% 11.29% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marcin Bogusz (od 05.2018)
 • data uruchomienia: 08.07.2010 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,7 mln PLN (09.2018)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIG, pomniejszone o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Od 66% do 100% lokat Subfunduszu stanowić mogą instrumenty udziałowe: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje oraz Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe. Do 34% aktywów może być inwestowane w inne aktywa. Fundusz może inwestować na rynkach zagranicznych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,62 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,80% od 2,67% do 5,57% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,17 do 0,26 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359
↑ na górę