Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji)
Copernicus FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 16.01.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m 0.00%
6m 0.00%
12m 0.00%
36m -5.56%
YTD 0.00%
max -2.75%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 08.07.2010 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 03.09.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 25,7 mln PLN (06.2018)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 6M, pomniejszone o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna: Głównym przedmiotem lokat funduszu są dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Minimum 66% aktywów lokowane jest w papiery o charakterze dłużnym, emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Polski. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę