Caspar Ochrony Kapitału (w likwidacji)
Caspar Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% 0.26% -/-
3m -0.06% 0.62% -/-
6m 0.76% 1.43% -/-
12m 1.29% 2.15% -/-
36m 5.07% 4.66% -/-
YTD 0.77% 1.57% -/-
max 8.30% 6.79% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Błażej Bogdziewicz (od 12.2014)
  Wojciech Kseń (od 07.2015)
 • data uruchomienia: 02.11.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 30.12.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,0 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 3M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, poręczone, gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jak również w instrumenty dłużne innych emitentów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,67 od -0,00 do 1,63 dobry
odchylenie standardowe 0,24% od 0,07% do 1,04% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,11 od -1,13 do 0,41 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę