Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Rockbridge Selektywny
Rockbridge FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-2,24 PLN
-1,24 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 8.89%
3m 33.08%
6m 15.44%
12m 18.51%
36m 9.84%
YTD 19.42%
max 54.37%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Sugalski (od 01.2018)
  Wojciech Dębski (od 02.2019)
  Andrzej Lis (od 02.2019)
 • data uruchomienia: 08.05.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 01.09.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 30,4 mln PLN (06.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa inwestowane są głównie w instrumenty udziałowe (do 100% aktywów), w tym przede wszystkim akcje, które w ocenie funduszu są niedowartościowane. Część aktywów, która nie będzie ulokowana w instrumentach udziałowych, fundusz inwestuje w instrumenty dłużne (do 100% aktywów). Fundusz może lokować aktywa w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na zagranicznych rynkach regulowanych państw OECD.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,16% od 0,72% do 8,22% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,36 do 0,28 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę