Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Rockbridge Obligacji
Rockbridge FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,29 PLN
-0,09 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.58% 0.55% 12/25
3m 3.13% 2.24% 4/25
6m 5.80% 4.37% 4/25
12m 8.04% 5.43% 2/23
36m 14.21% 12.65% 5/21
YTD 5.62% 4.13% 4/25
max 223.40% 249.19% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Katarzyna Rokicka (od 11.2017)
 • data uruchomienia: 03.08.1999 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 96,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 75% Treasury BondSpot Poland + 25% POLONIA
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów Funduszu jest lokowane w instrumenty dłużne. Zmodyfikowane duration portfela inwestycyjnego będzie utrzymywane poniżej 5 lat. Statut dopuszcza inwestowanie do 20% wartości aktywów funduszu w obligacje zamnienne na akcje, dopuszczalne są również inwestycje w dłużne papiery wartościowe denominowane w obcej walucie. Do 10% wartości aktywów może być lokowane w wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,37 od -0,00 do 1,60 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,70% od 0,34% do 1,37% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,36 od 0,14 do 0,60 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę