BPS Spokojna Inwestycja
BPS SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,05 PLN
+0,10 %
wycena na dzień 24.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.48% 0.31% 5/27
3m 0.81% 0.42% 4/27
6m 1.34% 0.84% 5/27
12m 2.60% 1.98% 6/27
YTD 0.62% 0.43% 5/27
max 6.38% 4.25% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Stryjewski (od 02.2019)
 • data uruchomienia: 10.07.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 43,7 mln PLN (01.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 50% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Nie więcej niż 50% aktywów inwestowane jest w papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę