BPS Obligacji Korporacyjnych
BPS SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,09 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 24.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.14% 0.23% -/-
3m 0.14% 0.78% -/-
6m 0.98% 1.35% -/-
12m 7.03% 3.03% -/-
36m 8.12% 6.83% -/-
YTD -0.12% 0.50% -/-
max 22.77% 18.11% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Stryjewski (od 02.2019)
 • data uruchomienia: 26.09.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 16,5 mln PLN (01.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 6M + 1 pkt. proc.
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa i NBP, a także w korporacyjne i skarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Udział papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa stanowi co najmniej 50% aktywów. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim. Fundusz dąży do osiągania stabilnych zysków przy jednoczesnej ochronie powierzonego kapitału.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,16 od -0,00 do 2,62 dobry
odchylenie standardowe 0,90% od 0,03% do 0,90% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,13 od -0,18 do 1,85 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę