Santander Platinum Dynamiczny
Santander FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,12 PLN
-0,27 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.00% -0.54% 7/8
3m 1.25% -0.29% 2/8
6m 1.65% 0.27% 4/8
12m 5.34% 3.77% 3/8
36m 13.62% 8.62% 2/5
YTD 11.03% 7.93% 4/8
max 19.97% 17.92% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jacek Grel (od 10.2014)
 • data uruchomienia: 27.12.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 13.10.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 46,5 mln PLN (09.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 60% MSCI All Countries World Index + 20% G0PL + 10% BofA ML Global Government Bond + 10% WIBID 3M
 • polityka inwestycyjna: Od 40% do 70% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 60% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych. Do 20% lokat stanowią depozyty bankowe. Aktywa funduszu mogą być lokowane zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,67 od -0,00 do 0,67 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 1,88% od 1,72% do 3,09% niska zmienność
Sharpe'a 0,16 od -0,05 do 0,16 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę