Santander Platinum Stabilny
Santander FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 05.12.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.33% -0.08% 3/13
3m 0.87% 0.37% 4/13
6m 4.41% 2.84% 1/13
12m 6.51% 5.22% 4/12
36m 10.87% 6.48% 3/8
YTD 8.55% 6.88% 4/12
max 15.15% 13.97% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jacek Grel (od 10.2014)
 • data uruchomienia: 30.05.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 13.10.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 96,7 mln PLN (11.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 30% MSCI All Countries World Index + 45% G0PL + 15% BofA ML Global Government Bond + 10% WIBID 3M
 • polityka inwestycyjna: Do 40% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Od 40% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych. Do 20% lokat stanowią depozyty bankowe. Aktywa funduszu mogą być lokowane zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,81 od -0,00 do 2,08 dobry
odchylenie standardowe 0,93% od 0,91% do 2,34% niska zmienność
Sharpe'a 0,21 od 0,03 do 0,30 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę