Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Santander Platinum Stabilny
Santander FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,28 PLN
+0,41 %
wycena na dzień 30.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.86% 1.08% 10/13
3m 7.22% 6.45% 5/13
6m 1.49% -1.41% 2/13
12m 5.48% 0.69% 2/13
36m 12.09% 2.70% 1/10
YTD 1.49% -1.41% 2/13
max 17.67% 13.27% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jacek Grel (od 10.2014)
 • data uruchomienia: 30.05.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 13.10.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 88,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 30% MSCI All Countries World Index + 45% G0PL + 15% BofA ML Global Government Bond + 10% WIBID 3M
 • polityka inwestycyjna: Do 40% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Od 40% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych. Do 20% lokat stanowią depozyty bankowe. Aktywa funduszu mogą być lokowane zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,34 od -0,00 do 1,34 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 1,36% od 1,36% do 5,25% niska zmienność
Sharpe'a 0,16 od -0,13 do 0,16 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę