Santander Obligacji Korporacyjnych S
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.18% 0.13% -/-
3m 0.71% 0.55% -/-
6m 1.80% 1.47% -/-
12m 3.33% 2.83% -/-
36m 7.60% 6.17% -/-
YTD 3.87% 2.70% -/-
max 31.12% 27.38% -/-

Oceny Analiz Online

Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Pisarczyk (od 12.2014)
 • data uruchomienia: 10.02.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2 694,6 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Co najmniej 66% lokat denominowanych jest w walucie polskiej. Do 10% może być inwestowane w obligacje zamienne na akcje, oraz do 10% w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę