Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Santander Dłużny Krótkoterminowy
Santander FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.22% 0.21% 15/26
3m 1.56% 1.39% 9/26
6m 0.55% 0.79% 19/26
12m 1.39% 1.74% 16/26
36m 5.18% 4.74% 11/21
YTD 0.64% 0.86% 17/26
max 81.70% 91.07% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Pisarczyk (od 12.2014)
 • data uruchomienia: 02.04.1998 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 01.08.2002 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2 092,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 3M
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu lokowane są w papiery wierzycielskie i instrumenty rynku pieniężnego, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych inwestycji. Fundusz jest zorientowany głównie na nabywanie obligacji emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, bonów skarbowych, obligacji przedsiębiorstw, obligacji banków, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych. Udział tych papierów w Funduszu nie może być niższy niż 80%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,33 od -0,00 do 2,04 dobry
odchylenie standardowe 0,29% od 0,08% do 0,79% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,67 do 0,61 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę