Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Małych Spółek Europejskich
Allianz SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,38 PLN
-1,47 %
wycena na dzień 26.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -27.76% -18.77% 16/16
3m -30.30% -21.05% 14/14
6m -23.74% -15.20% 14/14
12m -22.25% -11.57% 14/14
36m -15.51% -10.23% 8/11
YTD -30.54% -20.98% 14/14
max -7.48% 3.18% -/-
Allianz Małych Spółek Europejskich

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Artur Jusiński (od 06.2016)
  Grzegorz Prażmo (od 06.2016)
 • data uruchomienia: 18.01.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 30.06.2016 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 5,5 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 90% MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Europe Small Cap Equity. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Polityka inwestycyjna funduszu źródłowego ukierunkowana jest na długoterminowy wzrost kapitału przez inwestowanie aktywów na europejskich rynkach akcji, z koncentracją na spółkach o małej kapitalizacji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,33 od -0,00 do 1,05 dobry
odchylenie standardowe 4,70% od 2,80% do 4,79% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,04 do 0,19 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę