Allianz Akcji Globalnych
Allianz FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 19.01.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.89% 0.85% 17/29
3m 1.97% 4.99% 23/29
6m 3.16% 7.83% 22/27
12m 11.82% 16.71% 15/24
36m 12.81% 23.93% 8/11
YTD 0.68% 0.93% 17/29
max 12.86% 24.89% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Paweł Małyska (od 01.2015)
 • data uruchomienia: 09.01.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 31,2 mln PLN (12.2016)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 35% MSCI All Country + 30% MSCI EM + 30% MSCI Europe + 5% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne akcyjnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne, listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę