Allianz Akcji Globalnych
Allianz FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,12 PLN
-0,10 %
wycena na dzień 21.09.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.30% 2.82% 8/29
3m 2.17% 1.31% 13/27
6m 5.03% 5.58% 14/26
12m 10.71% 16.11% 15/23
36m 13.30% 25.85% 13/13
YTD 10.03% 10.84% 14/25
max 23.34% 37.16% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Grzegorz Prażmo (od 01.2016)
 • data uruchomienia: 09.01.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 19,9 mln PLN (08.2017)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 35% MSCI All Country + 30% MSCI EM + 30% MSCI Europe + 5% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne akcyjnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne, listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,35 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,92% od 2,64% do 4,14% niska zmienność
Sharpe'a 0,08 od 0,07 do 0,35 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę