Allianz Stabilnego Wzrostu
Allianz FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,12 PLN
+0,10 %
wycena na dzień 24.06.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.74% 1.81% 20/36
3m -0.31% 0.29% 26/36
6m 3.38% 2.36% 7/36
12m -2.80% 0.06% 31/36
36m 2.40% 7.13% 22/32
YTD 3.26% 2.17% 8/36
max 23.74% 75.07% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Adam Łukojć (od 01.2017)
  Marek Kuczalski (od 06.2017)
  Michał Staszak (od 06.2019)
 • data uruchomienia: 28.01.2004 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 212,6 mln PLN (05.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 70% Treasury BondSpot Poland + 30% WIG
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Udział wymienionych lokat zawiera się w przedziale od 0% do 40% wartości aktywów. W pozostałym zakresie środki inwestowane są w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jak też przez innych emitentów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,72 słaby
odchylenie standardowe 1,47% od 0,43% do 1,83% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,07 od -0,42 do 0,33 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę