MetLife Obligacji Plus
MetLife SFIO Parasol Światowy PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,06 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.59% 0.31% 2/17
3m 0.59% 0.88% 15/17
6m 1.84% 2.03% 11/17
12m 3.31% 3.53% 10/17
36m 6.52% 8.37% 13/16
YTD 2.21% 2.72% 13/17
max 72.19% 84.31% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
  Tomasz Karsznia (od 08.2014)
  Łukasz Siwek (od 05.2016)
  Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 10.01.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 67,7 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% FTSE PGBI + 10% WIBID 1M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe denominowane w PLN, przede wszystkim obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności. Wartość inwestycji w obligacje będzie nie mniejsza niż 66% wartości aktywów funduszu. Do 34% aktywów może być lokowane w krótkoterminowe PW i gotówkę). Min. 40% aktywów lokowane jest w obligacje skarbowe lub NBP. Wartość lokat w obligacje podmiotów z siedzibę za granicą lub zagraniczne prawa majątkowe nie może przekraczać 30%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,49 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,50% od 0,31% do 0,78% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,15 do 0,37 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę