Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AGRO Strategii Giełdowych
AGRO FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,18 PLN
+1,63 %
wycena na dzień 01.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.11% 3.69% 1/9
3m -1.82% 0.06% 7/9
6m -15.98% -8.16% 8/9
12m -19.66% -8.04% 8/9
36m -26.12% -17.55% 8/9
YTD -15.53% -8.60% 8/9
max -26.50% -16.96% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.
 • zarządzający: Marek Głód (od 04.2017)
 • data uruchomienia: 10.04.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,2 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji oraz dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Od 30% do 100% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe oraz obligacje zamienne na akcje. Fundusz inwestuje do 70% aktywów w instrumenty dłużne, w tym w obligacje, listy zastawne, bony skarbowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Fundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,03 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,60% od 2,13% do 4,92% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,26 od -0,26 do -0,10 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę