Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AGRO Rynku Pieniężnego
AGRO FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 01.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.29% 0.71% 25/26
3m 0.19% 0.29% 16/26
6m 0.38% 0.59% 19/26
12m 1.15% 1.96% 20/26
36m 4.52% 4.65% 12/21
YTD 0.40% 0.63% 15/26
max 4.65% 5.13% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.
 • zarządzający: Adam Gospodarek (od 04.2017)
 • data uruchomienia: 10.04.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 4,2 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu są lokowane wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego nominowane w walucie polskiej oraz depozyty dokonywane w walucie polskiej o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, w bankach krajowych i instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Maksymalny średni ważony wartością lokat termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, nie będzie dłuższy niż 90 dni.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,13 słaby
odchylenie standardowe 0,18% od 0,08% do 0,79% niska zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,70 do 0,58 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę