Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AGIO Stabilny PLUS
AGIO PLUS FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,71 PLN
+0,73 %
wycena na dzień 26.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.96% 2.52% 9/35
3m -0.93% -1.20% 15/35
6m -1.15% -1.86% 14/35
12m -1.97% 0.04% 20/32
36m -7.81% -3.62% 23/29
YTD -1.53% -2.00% 16/35
max -1.72% 4.96% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Wojciech Juroszek (od 06.2018)
  Mariusz Jagodziński (od 01.2020)
 • data uruchomienia: 18.02.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 14,2 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 40% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, bony skarbowe, listy zastawne, przy czym dłużne papiery emitowane przez przedsiębiorstwa stanowić mogą do 50% aktywów. Do 50% lokat mogą stanowić instrumenty udziałowe, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,99 bardzo słaby
odchylenie standardowe 1,50% od 0,78% do 3,94% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,26 od -0,49 do 0,24 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę