Metrum FIZ (w likwidacji)
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 21.09.2017

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m 0.00%
6m -5.17%
12m -10.25%
36m -15.69%
YTD -9.34%
max -15.55%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Pruski (od 06.2014)
 • data uruchomienia: 07.11.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 30.06.2014 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: dwa dni przed końcem miesiąca roboczego
 • wartość aktywów netto: 0,0 mln PLN (08.2017)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz stosuje politykę aktywnej alokacji aktywów. W zależności od koniunktury na rynkach każda z kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, udziały w spółkach z o.o., jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, certyfikaty inwestycyjne, waluty, depozyty bankowe. Fundusz inwestuje zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę