AGIO Globalny
AGIO SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 17.11.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -5.13%
3m -6.06%
6m -9.31%
12m 0.92%
36m 1.46%
YTD -1.20%
max -2.33%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Adam Dakowicz (od 08.2010)
  Wojciech Juroszek (od 05.2015)
 • data uruchomienia: 09.07.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każda środa jeżeli jest dniem roboczym, jeżeli środa nie jest dniem roboczym pierwszy dzień roboczy przypadający po środzie
 • wartość aktywów netto: 25,0 mln PLN (10.2017)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu może być inwestowane w: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Do 50% może być lokowane w inne fundusze. Do 10% lokat mogą stanowić udziały w spółkach z o.o. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne, przy czym nie więcej niż 40% w poszczególne kategorie: akcji, obligacji, walut, metali, stóp procentowych, surowców energetycznych, produktów rolnych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,98% od 0,88% do 6,85% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,00 od -0,26 do 0,55 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę