AGIO Globalny
AGIO SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 16.03.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.28%
3m 0.59%
6m -1.45%
12m -4.90%
36m 2.61%
YTD 0.83%
max 1.38%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Wojciech Juroszek (od 05.2015)
 • data uruchomienia: 09.07.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każda środa jeżeli jest dniem roboczym, jeżeli środa nie jest dniem roboczym pierwszy dzień roboczy przypadający po środzie
 • wartość aktywów netto: 21,9 mln PLN (02.2018)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu może być inwestowane w: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Do 50% może być lokowane w inne fundusze. Do 10% lokat mogą stanowić udziały w spółkach z o.o. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne, przy czym nie więcej niż 40% w poszczególne kategorie: akcji, obligacji, walut, metali, stóp procentowych, surowców energetycznych, produktów rolnych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,96% od 0,85% do 6,90% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,01 od -0,27 do 0,51 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę