Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Za co płacimy, inwestując w fundusze?

Weronika Kałuska
Źródło: ESB Professional / Shutterstock.com
Wybierając fundusz inwestycyjny, często zastanawiamy się, na które parametry powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Z pewnością wysokie miejsce na tej liście zajmują opłaty. Mają one duży wpływ na to, jaką stopę zwrotu osiągnie fundusz

W związku z inwestycją w fundusze pobierane mogą być różne opłaty. Wśród nich wymienić możemy:

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

  • opłatę za zarządzanie stałą
To najważniejsza z pobieranych opłat. Pokrywane są z niej koszty funkcjonowania funduszu. Podawana jest jako procent pobierany od zainwestowanych środków w skali roku. Wysokość opłaty za zarządzanie może znacząco różnić się między funduszami. W praktyce im większą część portfela stanowią akcje, tym jest ona wyższa.

  • opłatę za zarządzanie zmienną (zwana także opłatą za sukces)
Wynagrodzenie uzależnione od wyników funduszu. Towarzystwa pobierają tę opłatę, gdy np. fundusz osiągnie wynik wyższy niż ustalony benchmark lub wypracuje stopę zwrotu powyżej określonego poziomu (np. 5%).

  • opłatę dystrybucyjną
Jest to opłata za nabycie jednostek uczestnictwa funduszu przekazywana jako prowizja dla dystrybutora. Podaje się ją jako procent pobierany od wpłaconej przez kwoty. Jej wysokość dla tego samego funduszu może być różna w zależności od dystrybutora.

  • opłatę umorzeniową
Opłata ta dotyczy najczęściej długoterminowych programów systematycznego oszczędzania i programów z jednorazową wpłatą o określonym czasie trwania. Pobierana jest na rzecz dystrybutora funduszu i podawana jako procent od wypłacanych na zakończenie inwestycji środków.

  • opłatę za zamianę lub konwersję
Opłata ta pobierana jest przez TFI na pokrycie kosztów zamiany lub konwersji pomiędzy subfunduszami. Obecnie trudno spotkać ją w praktyce. Często jednak bywa mylona z opłatą wyrównawczą.

  • dodatkową opłatę dystrybucyjną (opłatę wyrównawczą)
Opłatę tę pobiera się przy zamianie/konwersji z funduszu o niższej opłacie dystrybucyjnej do funduszu o wyższej opłacie. Zwana jest także opłatą wyrównawczą.
 
Wysokość opłat jest podawana przez fundusz w prospekcie informacyjnym, a także w innych materiałach informacyjnych. Warto mieć również na uwadze, że w zależności od dystrybutora mogą one różnie się kształtować. Poniżej zamieszczamy prosty przykład obrazujący te różnice.


Kupfundusz.pl to jeden z dystrybutorów, którzy zrezygnował z pobierania opłat związanych z nabywaniem, umarzaniem oraz zamianą i konwersją jednostek uczestnictwa funduszy.

Zobacz fundusze dostępne na platformie Kupfundusz.pl.

TAGI:

kupfundusz.plOpłata manipulacyjnaOpłata za zarządzanieopłata zmienna

popularne porady

w co inwestować

↑ na górę