Zasady przyznawania nagród od 2016 roku

ALFA DLA NAJLEPSZEGO FUNDUSZU W GRUPIE

 

Alfa to nagroda przyznawana przez Analizy Online dla najlepszego funduszu inwestycyjnego w minionym roku kalendarzowym w jednej z 8 najpopularniejszych grup funduszy. Bazuje ona na analizie ilościowej, która skupia się na ocenie efektywności (mierzonej poprzez wskaźnik information ratio). Z uwagi na charakter nagrody (Alfa za konkretny rok) największe znaczenie mają wyniki osiągnięte przez fundusz w ostatnim roku, ale nie bez wpływu na ostateczny rezultat pozostają też stopy zwrotu i ich zmienność z lat poprzednich.

 

Nagrodę otrzymują najlepsze fundusze zaliczające się do jednej z poniższych grup:

 

- akcji polskich
- akcji polskich małych i średnich spółek
- polskich papierów dłużnych
- polskich papierów korporacyjnych
- polskich papierów skarbowych
- stabilnego wzrostu
- zrównoważone
- gotówkowe i pieniężne

 

Nagrody przyznajemy jedynie tym funduszom, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

- działają od co najmniej 5 lat w segmencie akcyjnym i mieszanym lub 3 lata w segmencie dłużnym oraz gotówkowym i pieniężnym,
- mają charakter otwarty (FIO lub SFIO),
- są dostępne dla szerokiego grona klientów (fundusze detaliczne),
- muszą zarządzać aktywami o odpowiedniej wielkości (średni ich poziom w danym roku przekracza 100 mln zł),

 

Zanim dany fundusz zostanie nominowany do nagrody, zostaje poddany weryfikacji jakościowej. Jej cel polega przede wszystkim na sprawdzeniu, czy istnieją powody, które w istotny sposób podważałyby porównywalność wyników funduszu na tle grupy lub które mogłyby być istotnym zagrożeniem dla możliwości powtórzenia dotychczasowych, wyróżniających rezultatów w przyszłości.

 

ALFA DLA TFI Z NAJWYŻEJ OCENIONYMI FUNDUSZAMI

 

Alfę przyznajemy również dla TFI, którego portfel funduszy został najwyżej oceniony przez naszych analityków. Oceniając TFI bierzemy pod uwagę tylko te towarzystwa, które mają w ofercie fundusze spełniające powyższe kryteria w każdym z 4 segmentów: akcyjnym, mieszanym, dłużnym oraz gotówkowym i pieniężnym. Następnie dla każdej z firmy wyliczamy średnią liczbę punktów z najwyżej ocenionych funduszy z tych 4 segmentów. W każdej kategorii można zdobyć maksymalnie 100 punktów.

 

ALFA BESTSELLER

 

Przyznajemy również 1 dodatkową nagrodę. Alfa Besteller to nagroda dla detalicznego funduszu otwartego, który w minionym roku cieszył się największą popularnością mierzoną wielkością napływów netto.

 

Zasady przyznawania nagród przed 2016 rokiem znajdziesz tutaj.

↑ na górę