Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

 

Zasady przyznawania nagród od 2016 roku

ALFA DLA NAJLEPSZEGO FUNDUSZU W GRUPIE

 

Alfa to nagroda przyznawana przez Analizy Online dla najlepszego funduszu inwestycyjnego w minionym roku kalendarzowym w jednej z 9 najpopularniejszych grup funduszy. Bazuje ona na analizie ilościowej, która skupia się na ocenie efektywności (mierzonej poprzez wskaźnik information ratio). Z uwagi na charakter nagrody (Alfa za konkretny rok) największe znaczenie mają wyniki osiągnięte przez fundusz w ostatnim roku, ale nie bez wpływu na ostateczny rezultat pozostają też stopy zwrotu i ich zmienność z lat poprzednich.

 

Nagrodę otrzymują najlepsze fundusze zaliczające się do jednej z poniższych grup:

 

- akcji polskich
- akcji polskich małych i średnich spółek,
- polskich papierów dłużnych,
- polskich papierów dłużnych długoterminowych,
- polskich papierów korporacyjnych,
- polskich papierów skarbowych,
- polskich papierów skarbowych długoterminowych,
- stabilnego wzrostu,
- zrównoważone.

 

Nagrody przyznajemy jedynie tym funduszom, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

- działają od co najmniej 5 lat w segmencie akcyjnym i mieszanym lub 3 lata w segmencie dłużnym,
- mają charakter otwarty (FIO lub SFIO),
- są dostępne dla szerokiego grona klientów (fundusze detaliczne),
- muszą zarządzać aktywami o odpowiedniej wielkości (średni ich poziom w danym roku przekracza 100 mln zł),

 

Zanim dany fundusz zostanie nominowany do nagrody, zostaje poddany weryfikacji jakościowej. Jej cel polega przede wszystkim na sprawdzeniu, czy istnieją powody, które w istotny sposób podważałyby porównywalność wyników funduszu na tle grupy lub które mogłyby być istotnym zagrożeniem dla możliwości powtórzenia dotychczasowych, wyróżniających rezultatów w przyszłości.

 

ALFA DLA TFI Z NAJWYŻEJ OCENIONYMI FUNDUSZAMI

 

Nagrody są przyznawane także towarzystwom, które w ramach Alf dla pojedynczych funduszy mają oceniony co najmniej 1 produkt w każdym z 4 segmentów: akcji polskich, polskich mieszanych, polskich papierów dłużnych z przewagą papierów skarbowych oraz dłużnych inwestujących szeroko. Końcowy wynik dla towarzystwa daje średnia z 4 funduszy, będących reprezentantami poszczególnych TFI w tych segmentach (aby pełnić tę rolę fundusze muszą pozytywnie przejść również wspomnianą wcześniej weryfikację jakościową). Do nagrody nominowane są 3 TFI z najwyższą liczbą punktów, a nagrodę Alfa wygrywa towarzystwo z najwyższą sumą punktów.

 

Zasady przyznawania nagród przed 2016 rokiem znajdziesz tutaj.

↑ na górę