Open Life - UniKorona Pieniężny UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 02.06.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.00% 0.01% 51/108
3m 0.41% 0.27% 14/106
6m 1.31% 0.87% 8/104
12m 3.43% 2.49% 8/100
36m 12.72% 11.94% 3/54
YTD 1.41% 0.87% 8/104
max 17.02% 14.56% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% średnie oprocentowanie od 1- do 3-miesięcznych depozytów złotowych oferowanych przez banki komercyjne gospodarstwom domowym w Polsce
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,10 od -0,00 do 3,31 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,57% - -
Sharpe'a 0,14 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę