Open Life - UniKorona Pieniężny UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 31.07.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.06% 0.16% 91/109
3m -0.04% 0.20% 95/108
6m 0.83% 0.66% 15/104
12m 2.57% 2.05% 15/102
36m 13.30% 11.24% 4/58
YTD 1.37% 1.06% 9/103
max 16.98% 14.78% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% średnie oprocentowanie od 1- do 3-miesięcznych depozytów złotowych oferowanych przez banki komercyjne gospodarstwom domowym w Polsce
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,56 od -0,00 do 3,34 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,48% - -
Sharpe'a 0,21 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę