Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,03 USD
-0,17 %
wycena na dzień 10.02.2016

Wyniki

stopa zwrotu
1m -3.42%
3m -10.89%
6m -13.74%
12m -18.02%
36m -8.42%
YTD -7.45%
max 32.33%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 50% S&P 500 + 50% Barclays U.S. Aggregate Index
  • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest maksymalne zwiększenie dochodu przy jednoczesnych perspektywach na wzrost wartości kapitału. Fundusz będzie lokować swoje aktywa w zróżnicowany portfel papierów zbywalnych głównie z rynku amerykańskiego, w skład którego wchodzić będą instrumenty udziałowe oraz papiery dłużne długo- i krótkoterminowe. Fundusz lokuje aktywa w akcje zwykłe spółek z różnych branż, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółki naftowe, gazu naturalnego, nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych. Do 25 % aktywów netto może być lokowane w inne niż amerykańskie papiery wartościowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,49% - -
Sharpe'a 0,02 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę